NEDERLAND - Het College voor de Rechten van de Mens geeft op dinsdag 14 november haar oordeel in de zaak over het dragen van een hoofddoek bij het politie-uniform.

Wat kunnen we verwachten? Zeven vragen en antwoorden.

Waar gaat de zaak in het kort over?

Een medewerker van de politie wil in haar optreden, in contact met het publiek, een hoofddoek dragen bij haar uniform. De medewerker krijgt daar geen toestemming voor en heeft een klacht ingediend bij het College voor de Rechten van de Mens. Op dinsdag 17 oktober 2017 vond de zitting plaats en op dinsdag 14 november 2017 zal het College daarover een oordeel geven.

Waar beslist het College op 14 november eigenlijk over?

Het College bekijkt of de politie in strijd handelt met de Algemene wet gelijke behandeling. Het College oordeelt over de concrete klacht die voorligt. Het College oordeelt niet over het beleid van (in dit geval) de overheid. Dat beleid is de zogenaamde gedragscode lifestyle-neutraliteit. Deze gedragscode is een leidraad voor de gewenste uitstraling voor de gehele Nederlandse politie. De code is in 2011 vastgesteld door de minister van Justitie en Veiligheid.

Wat zegt de gedragscode over neutraliteit en religieuze uitingen?

De gedragscode lifestyle-neutraliteit geldt voor de gehele Nederlandse politie. De gedragscode bepaalt dat ‘de politieambtenaar, in het belang van zijn gezag, neutraliteit en de eigen veiligheid, bij zijn optreden, in contacten met het publiek, een gezagsuitstralende, neutrale en veilige houding behoort in te nemen en dat door het bevoegd gezag in redelijkheid en billijkheid, eisen kunnen worden gesteld aan de uiterlijke kenmerken van de politieambtenaar. Vanwege de bijzondere positie van de Nederlandse politie dient door politieambtenaren, in contacten met het publiek, in ieder geval afstand te worden genomen van de volgende uitingen: zichtbare uiting(en) van (levens)overtuiging, religie, politieke overtuiging, geaardheid, beweging, vereniging of andere vorm van lifestyle, die afbreuk doet aan de gezagsuitstraling, neutraliteit en veiligheid van de politiefunctie.’ In de toelichting op deze tekst worden als voorbeelden keppeltjes en hoofddoeken genoemd. Maar ook insignes, speldjes en herkenningstekens.

Is het oordeel van het College bindend? Moet de politie dit oordeel overnemen?

Bij het College kan geklaagd worden over discriminatie. Het College neemt klachten in behandeling en toetst deze aan de Algemene wet gelijke behandeling. De oordelen, zo worden uitspraken van het College genoemd, zijn niet bindend. Dat schrijft het College ook op haar website.

Wat is de reikwijdte van het oordeel van het College en wat betekent dat voor de politieorganisatie?

Het oordeel geldt alleen voor de klacht die deze politiefunctionaris in haar specifieke omstandigheid heeft ingediend. De politie zal na bestudering van het oordeel een standpunt innemen ten aanzien van deze specifieke situatie. Of het oordeel betekenis kan hebben voor ook andere situaties is nu nog niet te zeggen. Daarvoor zal het oordeel moeten worden afgewacht.

Wat gaat de politie doen zodra het oordeel bekend is?

Het spreekt voor zich dat de politie het oordeel eerst grondig zal bestuderen. Het College is deskundig en gezaghebbend en daarom vraagt een reactie ook een zorgvuldige voorbereiding. Uiteraard doet de politie dat in samenspraak met het Ministerie J&V, want de uiteindelijke bevoegdheid ligt bij de Minister.

Controleert het College wat de politie doet na het oordeel?

Het College controleert altijd wat er met het oordeel gebeurt. Volgens het College volgt 75 procent van de organisaties die hebben gediscrimineerd het oordeel op.