DE FRYSKE MARREN - Cliënten Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) in gemeente De Fryske Marren zijn ook in coronatijd tevreden over het contact met de gemeente en de kwaliteit en het effect van de ondersteuning. Dit blijkt uit het cliëntervaringsonderzoek (CEO) over 2020 waarbij mensen die aanspraak maken op de Wet maatschappelijke ondersteuning hun mening konden geven. Met het onderzoek wil gemeente De Fryske Marren de wensen en behoeften van cliënten in kaart brengen en legt de gemeente verantwoording af aan de Rijksoverheid.


Tevredenheid over contact en ondersteuning Wmo

Wmo-ondersteuning is belangrijk om langer zelfstandig te kunnen wonen en functioneren. De geïnterviewde cliënten vinden de ondersteuning een verrijking voor hun leven. Ze geven aan dat ze weten waar ze moesten zijn en dat ze snel geholpen worden. Daarnaast voelen ze zich serieus genomen en wordt er samen naar een oplossing gezocht. Wethouder Jos Boerland: “We zijn tevreden met de resultaten van dit onderzoek. Het is fijn om te zien dat onze inwoners, die een beroep doen op de Wmo, de gemeente een ruime voldoende geven.”

Verbeterpunt

Het belangrijkste verbeterpunt op basis van dit onderzoek is de bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuner. “49% van de respondenten meldt te weten dat zij hiervan gebruik kunnen maken. Ondanks dat dit percentage hoger is dan vorig jaar blijft dit een aandachtspunt. De gemeente heeft daarom de onafhankelijke cliëntondersteuning geëvalueerd en werkt op dit moment aan een verbeterplan”, aldus Jos Boerland.

Onderzoek

Onderzoeksbureau Zorgfocuz heeft in opdracht van de gemeente De Fryske Marren dit CEO onderzoek uitgevoerd onder inwoners die in 2020 zorg en ondersteuning hebben ontvangen. De vragen van het onderzoek gaan over het contact met de gemeente, de kwaliteit van ondersteuning en wat de ondersteuning de inwoner oplevert. Voor dit onderzoek zijn 692 Wmo-cliënten uitgenodigd om mee te doen. 260 van hen vulden de vragenlijst in. Een respons van 38%.

Voor de Participatiewet en Jeugdwet is ook een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. Vanwege de lage respons, zijn deze resultaten niet voldoende representatief om informatie en conclusies uit te trekken. Jos Boerland: ‘Jammer genoeg zien we dit bij meerdere gemeenten in Nederland, maar dat neemt niet weg dat we voor het komende jaar verbetering willen zien en diverse middelen inzetten om de respons te verhogen. Hierbij kun je denken aan meer digitale mogelijkheden om de vragenlijsten in te vullen.

Resultaten

De gemeente gebruikt de resultaten om de Wmo nog beter te kunnen uitvoeren. Het rapport is op te vragen bij de gemeente.