DE FRYSKE MARREN - Woensdagavond 1 juli is in de gemeenteraad de crisisnota vastgesteld. In deze nota geeft men inzicht in de maatschappelijke en financiële gevolgen van de maatregelen die zijn genomen tijdens de coronacrisis. Dit financiële inzicht is nodig voordat men geld voor nieuwe plannen en investeringen kan vrij maken. De behandeling van de kadernota vindt daarom plaats in het najaar.


Onontkoombare plannen in 2020

Wel is alvast, tegelijkertijd met de crisisnota, een aantal noodzakelijke plannen vastgesteld. Denk aan de aanpak van de eikenprocessierups, het herstellen van verzakking van bermen en wegen en invoering van de wet verplichte ggz. Deze plannen zijn onontkoombaar in 2020. Ook kan het college nu aan de slag met duurzaamheid, de veenweideproblematiek en het Brûsplak in Joure. Hier heeft de raad mee ingestemd. Bij de kadernota in het najaar besluit men over de andere plannen en investeringen, nadat er meer zicht is op de crisiskosten.

Bijspringen
De crisisnota biedt zoveel mogelijk inzicht met de kennis van dit moment. Deels is de gemeente afhankelijk van compensatieregelingen vanuit het rijk, zoals tegemoetkomingen voor ondernemers en organisaties. Deze zijn nog niet helemaal duidelijk. Men houdt er rekening mee dat er op een aantal fronten nog bij gesprongen moet worden. De crisisnota gaat uit van maximaal € 4,3 miljoen euro aan extra kosten. Deze extra kosten gaan af van de algemene reserve van de gemeente. Zo zet men de reserve ook in waarvoor deze bedoeld is. In het tweede halfjaar van 2020 werkt men aan een herstelplan voor de algemene reserve, om het huishoudboekje op orde te houden.