JOURE - De gemeenteraad van De Fryske Marren heeft woensdagavond 21 december de omgevingsvisie vastgesteld. Bij de behandeling zijn een aantal amendementen aangenomen. Deze aanpassingen zijn verwerkt in de definitieve omgevingsvisie. De omgevingsvisie kan digitaal worden bekeken op de website van gemeente De Fryske Marren: www.defryskemarren.nl/omgevingsvisie.


Wethâlder Chris van Hes is blij met de vaststelling.“It hat in yntinsyf, moai en sekuer proses west. Myn kompliminten oan elkenien dy ’t hjir in bydrage oan levere hat. No ’t de omjouwingsfisy fêststeld is kinne wy oan de slach mei de konkrete útwurking. Ek dêrfoar hawwe wy ús ynwenners wer hurd nedich.”

De omgevingsvisie heeft een lange weg afgelegd. Als eerste zijn we in gesprek gegaan met onze inwoners om te komen tot de ontwerp omgevingsvisie De Fryske Marren. Dit ontwerp lag twee keer ter inzage, waarvan de laatste keer in het voorjaar. Hierop zijn 46 zienswijzen gekomen. Deze reacties zijn verwerkt in de reactienota en in de definitieve omgevingsvisie.

Over de omgevingsvisie

De omgevingsvisie bestaat uit een kaart met bijbehorende teksten. Op de kaart kunt u inzoomen in een specifiek gebied. Vervolgens zijn de kenmerken van dat gebied te zien, de langetermijndoelen én de opgaven waar de komende tijd aan wordt gewerkt. Dit is belangrijk omdat het onderdeel is van de afwegingen bij nieuwe initiatieven.

De omgevingsvisie geeft op hoofdlijnen aan wat de gewenste ontwikkeling van de fysieke leefomgeving is. De uitwerking van de omgevingsvisie vindt plaats in programma’s en in een vertaling naar het omgevingsplan. Het omgevingsplan vervangt uiteindelijk de bestaande bestemmingsplannen. Gemeenten zijn verplicht een omgevingsvisie op te stellen.