LEMMER - Voor de herinrichting van de Plattedijk en omgeving in Lemmer ligt inmiddels een nieuw ontwerp. Hierin zijn de opmerkingen op het eerdere ontwerp meegenomen. Er is vooral positief gereageerd op de plannen voor het opnieuw inrichten van het gebied rondom het strand. Over het verwijderen van het fietspad richting het centrum werd minder positief gereageerd. Daarnaast is er veel gesproken over het parkeren rondom het strand en in de blauwe zones. Het ontwerp kunt u vanaf nu bekijken op de projectpagina 'Herinrichting Plattedijk en omgeving Lemmer'. Hieronder leest u de vijf belangrijkste aanpassingen rond de Plattedijk.


1. Parkeren zoveel mogelijk op grote parkeerplaats bij strand Lemmer

Door de toegang naar het parkeerterrein te verbeteren en de routes naar het centrum aantrekkelijker te maken, proberen we bewoners en bezoekers meer gebruik te laten maken van dit terrein. Door de inrit van het parkeerterrein toe te voegen, komt er minder verkeer op de kruising Plattedijk-Industrieweg. Er ontstaan duidelijkere looproutes voor voetgangers naar het strand en naar het centrum van Lemmer.

2. Het centrum van Lemmer wordt iets groter

Vanaf de kruising Plattedijk-Industrieweg krijgt het verkeer het gevoel het centrumgebied in te rijden. Dit doen we onder meer door asfalt te vervangen door klinkers. Het gebied krijgt daarmee meer een verblijfskarakter. Dit betekent ook dat verkeer van en naar het industriegebied voorrang krijgt op het verkeer van en naar het centrum van Lemmer. De Plattedijk houdt tot de provinciale weg 30 km/u als maximum snelheid.

3. De Plattedijk wordt een beetje groener

Op markante plekken worden bijzondere bomen aangeplant. Niet op alle plekken zijn bomen mogelijk. Kabels en leidingen nemen veel ruimte in en in de dijk zijn extra bomen niet toegestaan. Een bekend probleem is het stuiven van het strandzand. We proberen onder meer met groen hier goede oplossingen voor te vinden, maar zonder overal dichte en verwaarloosde bosschages in stand te houden. Dit moeten we nog nader uitwerken.

4. We voegen beter straatmeubilair toe

In aansluiting op het heringerichte centrum worden extra banken en prullenbakken geplaatst. Dit verhoogt de verblijfskwaliteit en draagt bij aan het verblijfskarakter.

5. Plattedijk als verbindingszone

Omdat het budget niet oneindig is, kunnen niet alle wensen en ideeën worden gerealiseerd. In dit nieuwe ontwerp is rekening gehouden met een verminderd budget voor de herinrichting. Met het ontwerp is geprobeerd zo goed mogelijk bij te dragen aan een robuuste en aantrekkelijk verbindzone tussen het Ir. D.F. Woudagemaal, het strand en het centrum. De inrichting sluit beter aan bij de functies van de verschillende gebieden. De openbare ruimte wordt duidelijk en minder rommelig dan nu het geval is.

Ontwerp ligt (fysiek en digitaal) ter inzage

Het officiële inzagetermijn is van 22 juni tot en met 3 augustus. In deze periode kunt u ook uw zienswijze bij ons indienen. Het ontwerp - met de bijbehorende stukken - kunt u vanaf nu fysiek inzien bij de centrale balie van het gemeentehuis (Herema State 1) in Joure. Daarnaast vindt u het ontwerp op de projectpagina ‘Herinrichting Plattedijk en omgeving Lemmer’. Hier vindt u ook meer informatie over het indienen van een zienswijze.

Vragen? Laat het ons weten vóór 16 juni!

Heeft u vragen over het ontwerp? Dan is het mogelijk om deze tot en met maandag 15 juni te stellen via het vragenformulier 'Herinrichting Plattedijk Lemmer'. Wij beantwoorden zoveel mogelijk vragen voor de start van de inspraakperiode op onze website (www.defryskemarren.nl/plattedijk).