DE FRYSKE MARREN - Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren heeft de jaarrekening 2022 aan de gemeenteraad gepresenteerd. In de jaarrekening staat het totale financiële overzicht van de gemeente. De Fryske Marren sluit af met een positief saldo van € 9 miljoen, waarvan ruim vier miljoen euro bestaat uit reserveringen.


Deze reserveringen hebben te maken met het onderhoud aan gebouwen en de regeling opvang vluchtelingen Oekraïne. Na het aftrekken van deze reserveringen blijft er een positief resultaat over van € 4,7 miljoen.

Wethâlder Remboud van Iddekinge geeft aan dat De Fryske Marren met deze cijfers haar financiële positie op orde weet te houden. "It mearjierreperspektyf bliuwt ûndúdlik, dat hawwe wy yn de perspektyfnota oanjûn. It resultaat fan dizze jierrekken is in gefolch fan ynsidintele tafallers. We ha hjir mei-elkoar hurd oan wurke en ik bin tefreden it jier 2022 sa ôf te slúten."

Projecten

In 2022 zijn er aantal fysieke projecten afgerond, zoals de kruising Huisterheide en de herinrichting van Haskerhorne. Daarnaast zijn er 84 nieuwbouwwoningen gerealiseerd en zijn er stappen gezet met verschillende duurzaamheidsprojecten, onder andere in Balk.

Ook op maatschappelijk gebied zijn er mooie resultaten geboekt, zoals de eerste editie van het UITfestival in Lemmer, Balk en Joure. Andere voorbeelden zijn de methode Welzijn op recept, Gezond Je Ding Doen, de opvang van Oekraïense vluchtelingen en een subsidieregeling coronafonds. Met deze regeling worden sport-, cultuur- en welzijnsorganisaties ondersteund bij het opvangen van de gevolgen van de coronacrisis.

Vervolg

De gemeenteraad bespreekt de jaarrekening 2022 gelijktijdig met de Perspectiefnota 2024, waarin de plannen voor 2024 staan benoemd. De behandeling in het Petear is op 28 juni 2023 en de besluitvorming vindt vervolgens plaats tijdens het Debat & Beslút van 12 juli.