LEMMER - De afgelopen maanden is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de ruimtelijke mogelijkheden van de vestiging van een supermarkt aan de Polle in Lemmer. Veel inwoners, ondernemers en bezoekers van Lemmer hebben meegewerkt aan dat onderzoek. Het rapport is nu beschikbaar en wordt bij toekomstige besluitvorming over het gebied Polle / Zeedijk gebruikt.


Onderzoek

Behalve een onderzoek naar de ruimtelijke mogelijkheden van vestiging van een supermarkt, is er ook gekeken naar de economische gevolgen daarvan voor het centrum van Lemmer. Er is een digitale enquête gehouden onder inwoners van Lemmer en omgeving en straatonderzoek bij bezoekers van het centrum. Ook winkeliers in Lemmer kregen een enquête. Er is ook gesproken met de supermarkten die in Lemmer gevestigd zijn of binnenkort vestigen.

Daarnaast is er onder andere onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen in de economie, detailhandel en supermarktbranche, de gevolgen voor verkeersstromen en milieuaspecten.

Dit onderzoek is door het college van B&W gedaan naar aanleiding van het coalitieakkoord. Het is uitgevoerd door onderzoeksbureau DTNP. Het volledige onderzoeksrapport is te downloaden aan het eind van deze pagina.

Conclusies
Samengevat worden in het rapport de volgende conclusies getrokken. Er is geen noodzaak tot meer vloeroppervlakte van supermarkten. Verplaatsing van een supermarkt naar de Polle of Zeedijk of vestiging van een supermarkt op deze locatie heeft economisch nadelige effecten voor het centrum van Lemmer.

Onder ondernemers is gemengd draagvlak voor verplaatsing of vestiging van een supermarkt naar dit gebied. Binnen de supermarktbranche is de meerderheid tegen, maar zijn er ook enkele voorstanders. Inwoners zijn positiever over verplaatsing. Zowel op het gebied van verkeer als milieu zijn knelpunten te verwachten de combinatie van een supermarkt en wonen naar de Polle en Zeedijk. Tot slot concluderen de onderzoekers dat de vestiging van een supermarkt stedenbouwkundig een lastige opgave is.

Een uitgebreidere toelichting op de conclusies is te vinden in de managementsamenvatting van het onderzoeksrapport.

Vervolg
Het rapport is een van de bouwstenen die een rol spelen in de besluitvorming over de toekomst van het gebied tussen de Lemster Rien en de Zeedijk. Het rapport wordt om die reden dan ook actief gedeeld met de bij ons reeds bekende initiatieven en via deze weg voor andere geïnteresseerden.

Te downloaden: