FRIESLAND - Friese bestuurders vragen de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zich aan de gemaakte afspraak in de regionale woondeals te houden. Daar is afgesproken dat Friese gemeenten een gezamenlijke aanvraag kunnen doen voor kleinere kernen voor de Woningbouwimpuls (WBI). In een consultatieronde voor de gewijzigde regeling lijkt deze afspraak niet te worden nagekomen.


Vanuit het WBI stelt het Rijk middelen beschikbaar om woningbouw te versnellen. Het gaat dan om aanvragen van 200 woningen of meer. Kleine projecten komen dus vaak niet in aanmerking. Aanvragen vanuit de regio, en dus ook Fryslân, vielen daardoor vaak buiten de boot. Wethouder Chris van Hes (De Fryske Marren), bestuurlijk trekker van de Friese aanvraag WBI: “Aanvragen van 200 of meer woningen zijn bij plattelandsgemeenten niet realistisch. We waren daarom heel blij met de toezegging van de minister dat de regeling zou worden aangepast, zodat we een gezamenlijke aanvraag voor het platteland van Fryslân kunnen indienen. Vanuit de Friese gemeenten hopen we dat de minister zich aan zijn woord houdt, zodat we verder kunnen met deze opdracht.”

Handtekening

Provincie en gemeenten maken zich zorgen of de regeling wel passend wordt voor de gezamenlijke aanvraag voor het platteland van Fryslân. Daarom hebben zij bij de consultatie van de regeling een voorstel voor een tekstwijziging ingediend zodat ook de aanvraag voor de dorpen in Fryslân kan worden gehonoreerd. Gedeputeerde Sijbe Knol vraagt zich af wat de handtekening van de minister waard is: “In april hebben we met minister De Jonge de afspraak gemaakt om de deze regeling beter passend te maken voor een Friese aanvraag om ook via deze weg de woningbouw in Fryslân te versnellen. Nu willen we in Fryslân versneld 4.000 woningen bouwen in dorpen en kernen, maar dan moet de minister wel leveren. Met andere woorden: de minister is actief en wil versnelling. Wij kunnen dat bieden maar dan moet er wel boter bij de vis.”

Regio verdient maatwerk

De gedeputeerde vraagt de minister zich aan de afspraken te houden, want met middelen uit de WBI kan een groot deel van de afgesproken 17.500 woningen in Friese (plattelands)gemeenten worden gerealiseerd. “Er is meer in Nederland dan de Randstad en grote projecten. Ook de regio en plattelandsgemeenten willen versnellen en bijdragen. Geef ons dan wel de ruimte. Ook in deze regeling van de WBI,” aldus Knol.

Ook in het Friese bestuursakkoord is nadrukkelijk aandacht voor de bouw in kleine kernen. Daarin wordt gezegd dat alle kernen in Fryslân de mogelijkheid moeten krijgen om naar aard, schaal en karakter bij te bouwen. Deze aanvraag van Friese gemeenten voor het WBI draagt daar aan bij.