LEMMER - Het afgelopen jaar heeft gemeente De Fryske Marren samen met Zwanenburg Projecten een aantal belangrijke vervolgstappen gezet om tot de gewenste herontwikkeling van het gebied De Polle in Lemmer te komen. De herontwikkeling van het plangebied omvat de locaties De Polle 9a tot en met 15 en Zeedijk 10 en omstreken (aan de Rien). De herontwikkeling wordt in twee fases uitgevoerd.


Zwanenburg heeft opdracht gegeven aan het Friese TN Slopen en Saneren, die in de week van 21 t/m 25 november 2022 begint met de sloopwerkzaamheden van de bestaande gebouwen. Nadat de sloopwerkzaamheden zijn afgerond, wordt er gestart met de bodemsanering van een deel van de gronden in het plangebied. Daarna volgt de fase van bouwrijp maken van het gebied (aanleg riolering, verharding e.d.).

Fase 1

Fase 1 omvat het gebied Zeedijk 10 en omstreken (aan de Rien). In dit gebied worden 28 appartementen gerealiseerd. De appartementen zijn verdeeld over vier woongebouwen. Zwanenburg heeft recent de aanvraag omgevingsvergunning voor dit deel van het plangebied ingediend.
De verkoop start begin 2023, waarna de bouw zal worden uitgevoerd door Aannemingsbedrijf Kuin.

Fase 2

Fase 2 betreft de locaties De Polle 9a tot en met 15. In dit gebied staan 79 appartementen en 20 grondgebonden woningen op de planning. Voor dit deel van het plangebied heeft de gemeente samen met Zwanenburg een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het voorontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 18 mei 2022 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage gelegen. Tijdens (en na afloop van) deze periode zijn geen reacties ingediend. Daarnaast heeft de gemeente het voorontwerp bestemmingsplan voorgelegd aan haar bestuurlijke gesprekspartners (e.g. Provincie Fryslân). Laatstgenoemde partijen hebben aangegeven in te kunnen stemmen met de planvorming. Daarmee kan de gemeente op korte termijn een ontwerp bestemmingsplan publiceren. Dit betekent dat het ontwerp bestemmingsplan zes weken ter inzage ligt en een ieder een zogenaamde zienswijze of zienswijzen bij de gemeente kan indienen. Daarna kan de gemeenteraad het ontwerp bestemmingsplan vaststellen. Zoals het nu lijkt kan deze vaststelling in het voorjaar van 2023 plaatsvinden. Nadat de gemeenteraad het bestemmingsplan voor fase 2 heeft vastgesteld, gaat Zwanenburg dit deelplan verder uitwerken en onderzoeken wanneer fase 2 in verkoop kan.