FRYSLAN - Fryslân draagt €200.000,- bij aan het project Waakvogels en €83.333,- aan fase II van het programma Wij & Wadvogels. Daarmee ondersteunt de provincie Fryslân twee programma’s voor het bereiken van gezonde Wadvogelpopulaties. Het geld wordt beschikbaar gesteld vanuit de cofinancieringmiddelen van het Investeringskader Waddengebied. “Provinsje Fryslân draacht graach by oan dizze prachtige programma’s. Se passe goed binnen de doelstelling fan it Investeringskader Waddengebied fan de trije Waadprovinsjes,” aldus Waddengedeputeerde Matthijs de Vries.


Wij & Wadvogels

Het programma Wij & Wadvogels is door Vogelbescherming Nederland ontwikkeld samen met natuurbeheerorganisaties. Het is belangrijk om binnen Wij & Wadvogels aanvullende maatregelen te nemen voor het behoud en herstel van vogelpopulaties in het Waddengebied. Inzet van fase twee van het programma is om de wadvogels te blijven ondersteunen, met als doel een trendbreuk te realiseren in de dalende populaties. Het Nederlandse deel van de Waddenzee is nog steeds een zwakke schakel van de East Atlantic Flyway.

Waakvogels

In het programma Waakvogels worden zes Wadvogelsoorten over langere periode gemonitord. Doel daarvan is om er achter te komen hoe het met hun specifieke leefomgeving gesteld is. Die, voor elke soort verschillende, leefomgevingen staan onder invloed van onder andere de achteruitgang van ecosystemen, intensieve landbouw, industrie en klimaatverandering. Daarnaast wordt kennis opgedaan over het effect van herstelmaatregelen op de vogelpopulatie.