FRIESLAND - Op donderdagavond 7 december 2017 organiseren Provinciale Staten een hoorzitting over de Friese culturele infrastructuur. Dit is de gelegenheid voor belanghebbenden en belangstellenden om hun mening over dit onderwerp te geven. De hoorzitting vindt plaats in het Provinciehuis en begint om 19.00 uur.

Op 20 december nemen Provinciale Staten een besluit over de culturele infrastructuur in Fryslân. Graag willen zij de mening van de betrokken partijen en instellingen daarbij betrekken. Daarom wordt op 7 december deze openbare hoorzitting georganiseerd. Op de hoorzitting kunnen belanghebbenden en belangstellenden inspreken en. Statenleden kunnen op hun beurt vragen ter verduidelijking stellen.

Heroriëntatie

In september 2016 stelden PS de beleidsbrief ‘Mei hert, holle en hannen 2017-2020’ vast. In die beleidsbrief en het bijgehorende uitvoeringsprogramma voor 2017-2018 is een herijking van de provinciale culturele infrastructuur aangekondigd. Met een motie hebben PS aan het college van Gedeputeerde Staten gevraagd om de kaders voor die heroriëntatie uiterlijk eind 2017 voor te leggen. Die kaders liggen nu voor, in de vorm van het statenvoorstel ‘Weroriïntaasje kulturele ynfrastruktuer Fryslân’.

Procedure

Er is niet alleen een hoorzitting, maar ook een Steatemerk over de heroriëntatie. Die Steatemerk is op woensdag 6 december tussen 17.00 en 18.00 uur in het Provinciehuis. Op deze openbare Steatemerk is er de gelegenheid om rechtstreeks met statenleden te spreken over de plannen van het college. Verder komt er een commissievergadering op 13 december. Dan is er geen gelegenheid meer om te spreken. Besluitvorming volgt in de openbare Statenvergadering op 20 december.

Insprekers kunnen zich tot 4 december melden bij de statengriffie in Leeuwarden (statengriffie@fryslan.frl of telefoon 058 - 292 59 96), met vermelding van naam, telefoonnummer, e-mailadres en eventueel de organisatie of instelling die wordt vertegenwoordigd.