LEMMER - Donderdag 16 februari presenteerden uitgeverij Rubinstein en uitgeverij Afûk in samenwerking met het Ir. D.F. Woudagemaal een nieuw uniek tweetalig Gouden Boekje: Sipke komt op stoom.


Dagelijks bestuurslid Annet van der Hoek overhandigde de eerste twee exemplaren van het boekje aan wachtchef Rein Couperus en wachtchef Marcel de Jong van het Woudagemaal. Kinderen uit groep 5/6 van CBS Eben Haëzer uit Oosterzee waren hierbij aanwezig. Het boekje is vanaf nu ook te koop in de souvenirwinkel bij het stoomgemaal.

Annet van der Hoek, portefeuillehouder Frysk bij Wetterskip Fryslân vindt het een dubbelslag: ‘Wy stimulearje bern om it Frysk te lêzen en se leare op in boartlike wize oer it belang fan goed wetterbehear en it Woudagemaal.‘

Lytse pipermûs Sipke

Der is wurk oan ’e winkel foar lytse pipermûs Sipke en syn pake: it is heechwetter yn Fryslân en dêrom moat it Woudagemaal oansetten wurde om it wetter fuort te pompen. Pake Pipermûs wit gelokkich presys hoe’t it stoomgemaal wurket. Mar… it pompen komt mar net op gong! Wêr kin dat no oan lizze? Sipke giet op ûndersyk út.

Boekgegevens:

Sipke komt op stoom

Lida Dykstra

Yllustraasjes: Harmen van Straaten

Utfiering: Ynbûn

ISBN: 978 90 47629511