FRIESLAND - Betrokkenen kunnen een reactie geven op de plannen voor windmolenpark Nij Hiddum-Houw. Los hiervan komt er na overleg met de Omgevingsadviesraad (OAR) al een aantal aanpassingen. De windmolens gaan minder geluid maken. Ook komt er geen slagschaduw op de gevels van omliggende woningen.

Op verzoek van de OAR is daarnaast één van de windmolens geheel bestemd voor financiële participatie door de omgeving.

In een brief aan Provinciale Staten laten Gedeputeerde Staten weten dat de 36 extra MegaWatt van het windmolenpark nodig is om de doelen op het gebied van duurzame energie te halen. Fryslân wil af van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, wat landelijk en internationaal ook het streven is. Hiervoor is het nodig dat Fryslân overschakelt op een mix van energie uit wind, zon, water en aardwarmte.

Een alternatief plan van de stichting Hou Friesland Mooi om een deel van de windenergie van Nij Hiddum-Houw te vervangen door zonne-energie is hierdoor niet realistisch. De 36 extra MegaWatt is hard nodig om alle doelen te halen. GS wil wel kijken hoe ter plaatse te profiteren is van de combinatie van wind- en zonne-energie.

Het doel van het ter inzage leggen van de stukken is om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Met de voorstellen van de OAR zijn hiervoor al belangrijke stappen gezet, waarvan GS vandaag heeft vastgelegd dat ze die in de plannen gaat verwerken.

Stukken ter inzage

Gedeputeerde Staten leggen de Milieueffectrapportage (MER), het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en de ontwerp-vergunning Wet Natuurbescherming van 10 november tot en met 21 december 2017 ter inzage. Bij de stukken ligt ook de ontwerp-omgevingsvergunning die B&W van Súdwest-Fryslân hebben vastgesteld, ter inzage.

De stukken liggen ter inzage in het Provinsjehûs in Leeuwarden en het gemeentehuis van Súdwest-Fryslân in Sneek. De documenten zijn dan ook online in te zien via www.fryslan.frl/nijhiddumhouw. In de zes weken dat de ontwerpen ter inzage liggen, kan iedereen die dat wil schriftelijk een zienswijze indienen.

Inloopbijeenkomst

In het kader van de terinzagelegging organiseert Provincie Fryslân op 23 november een inloopbijeenkomst. Medewerkers van Provincie en Gemeente en de ontwikkelaars geven informatie over het windpark, de stukken die ter inzage liggen en de verdere procedure. Belangstellenden zijn tussen 17.00 en 20.00 uur welkom in De Gekroonde Roskam in Witmarsum.

Procedure

Het definitieve PIP, de Nota van Antwoord met beantwoording van zienswijzen en de definitieve vergunning Wet Natuurbescherming worden vervolgens ter vaststelling voorgelegd aan Provinciale Staten, volgens planning op 23 mei 2018. Op grond van het vastgestelde PIP stelt het college van B&W van de gemeente Súdwest-Fryslân vervolgens de omgevingsvergunningen vast.

Nij Hiddum-Houw

Het Rijk heeft met Fryslân afgesproken in 2020 530,5 MW aan windenergievermogen te hebben gerealiseerd. Dit is een belangrijke opdracht voor de toekomst van de provincie en haar inwoners. Hieraan dragen de ontwikkelaars van het windpark Nij Hiddum-Houw bij. Het beoogde windpark Nij Hiddum-Houw omvat negen windturbines bij de kop van de Afsluitdijk, in de gemeente Súdwest-Fryslân. Nij Hiddum-Houw wordt ontwikkeld door een samenwerking van Windpark Gooyum-Houw BV en Nuon.