AMSTERDAM - Het bestuur van de Amsterdam ArenA (Stadion Amsterdam), de directie van AFC Ajax NV en de burgemeester en wethouders Sport en Deelneming van de gemeente Amsterdam hebben in een intentieovereenkomst afgesproken om de naam van de Amsterdam ArenA te wijzigen in de Johan Cruijff ArenA. Met de naamswijziging willen de drie partijen de beste voetballer die Amsterdam en Nederland heeft gekend een waardig eerbetoon geven. De naamswijziging is onderdeel van een pakket van afspraken over de governance van het stadion en de eigendomsverhouding.

Jordi Cruijff heeft namens de familie laten weten verheugd en vereerd te zijn met de intentieovereenkomst om de naam te wijzigen. Binnen zes maanden worden de afspraken in een definitief contract voorgelegd aan de gemeenteraad, de directies en raden van commissarissen van de Stadion Amsterdam en Ajax. Naast de naamswijziging van de Amsterdam ArenA heeft het college van B en W besloten om een straat, plein, brug of anderszins in de stad naar Johan Cruijff te vernoemen.

Johan Cruijff overleed op 24 maart 2016. Hij was één van de beste voetballers ooit. Een Amsterdammer die over de hele wereld bekendheid genoot voor zijn bijdrage aan het voetbal als speler, voetbaltrainer en als weldoener, via zijn Foundation. De stad is trots op de betekenis die Johan voor Amsterdam nalaat.

Binnen een week na zijn overlijden heeft de burgemeester een gesprek gevoerd met een vertegenwoordiger van de familie Cruijff. De burgemeester heeft de familie zijn medeleven betuigd, en namens het college aangeboden om een permanent eerbetoon aan Johan Cruijff in de stad te realiseren. De familie en de burgemeester spraken af om na verloop van tijd over de concrete invulling afspraken te maken. In de daaropvolgende maanden kwam de naamswijziging van ‘Amsterdam ArenA’ in ‘Johan Cruijff ArenA’ als de meest wenselijke vorm naar voren.

De burgemeester heeft – op verzoek van de familie en het college – de wens van een naamswijziging besproken met de directies en raden van commissarissen van de Amsterdam ArenA en Ajax. Omdat de naamswijziging vergaande consequenties heeft op mogelijke commerciële exploitatie van het stadion en tevens raakt aan de herijking van Stadion Amsterdam die in het kader van het deelnemingenbeleid van de gemeente wordt uitgevoerd, waren de partijen genoodzaakt om over diverse zaken integraal afspraken te maken. In de daaropvolgende maanden zijn door de drie partijen verschillende gesprekken gevoerd om de mogelijkheden omtrent het eerbetoon aan Johan Cruijff, de eigendomsverhouding en aanpassing van de governance binnen Stadion Amsterdam te verkennen.

Dat heeft erin geresulteerd dat vandaag, 25 april 2017, op de verjaardag van Johan Cruijff, de drie betrokken partijen bekend maken dat zij het voornemen hebben uitgesproken om de ‘Amsterdam ArenA’ in de 'Johan Cruijff ArenA' te wijzigen. Ook zijn er afspraken gemaakt over een nieuwe eigendomsverhouding en governance binnen Stadion Amsterdam. Details worden nader uitgewerkt in een contract dat binnen zes maanden ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, de directies en raden van commissarissen van Stadion Amsterdam en Ajax.

De betrokken partijen zijn ervan overtuigd dat de nagedachtenis van Johan Cruijff op deze manier recht wordt gedaan, en spreken de hoop uit dat de Johan Cruijff ArenA een inspiratiebron wordt voor voetballers van over de hele wereld.